آلت تناسلی مرد

اندام تناسلی مرد. از آلت تناسلی برای سکس (انزال) یا دفع ادرار استفاده می شود.

Penis

Male sexual organ. The penis is used for sex (ejaculation) and to urinate.