بزرگسال

مرد یا زنی که به اندازه ای بزرگ شده است که می تواند درباره خود در زندگی تصمیمات قانونی بگیرد. در بیشتر کشورهای اروپایی، افراد در 18 سالگی بزرگسال می شوند.

Adult

A man or woman who is old enough according to the law to make decisions about his/her own life. In most European countries, a person becomes an adult on his/her 18th birthday.