درمان

مراقبت یا پیگیری توسط یک فرد متخصص آموزش دیده. سدرمان بدون تجویز دارو یا با تجویز دارو قابل انجام است.

Treatment

Care and/or follow-up by a professionally trained person. Treatment can be given with or without giving medicines.