شرف

در مورد شرف، هر اجتماعی نظر خاصی دارد. شرف اغلب در ارتباط با آنست که هر فردی می خواهد که در اجتماع شناخته شده و برایش ارزش قائل گردند. شناخته شدن و ارزش قائل گردیدن یک شخص اغلب در ارتباط با توقعات از یک رفتار معین می باشد.

Honour

Every society has a different opinion about what honour is. Honour is often closely linked to the fact that a person is recognized and valued in society. The recognition and value of a person is often associated with the expectation of certain behaviours.