شرم

"شرمساری" به احساس ناخوشایندی از "نامناسب بودن" یا "خوب نبودن" گفته می شود. "شرمساری" می تواند باعث ایجاد اضطراب از قرار گرفتن در برابر دیگران و از دست دادن عزت و احترام شود و باعث می شود که فرد مورد نظر خودش را از دیگران پنهان کند.

Shame

Shame is an unpleasant feeling of being inadequate or not fitting in. Shame can cause anxiety of being exposed, losing respect from others and cause a need to protect oneself by hiding away.