شهوت

نیاز به سکس. شهوت در بین هم انسان های یکسان نیست.

Libido

Longing for sex. The libido is not the same for everyone.