شیر مادر

شیر پستان زن. زنان می توانند نوزادانشان را با شیر پستانشان تغذیه کنند.

Breast-milk

Milk from a woman's breast. Women can feed their baby with breast-milk.