لیسیدن شخصی

لمس کردن فردی با زبان و حرکت زبان روی پوست او.

Stimulating someone with the tongue

To touch someone with your tongue, moving your tongue across their skin.