میل جنسی به کودکان

گرایش جنسی به کودکان. این کار ممنوعیت قانونی دارد. سکس با کودکان ممنوع است.

Paedophilia

Feeling sexually attracted to children. It is not forbidden by law. Sex with children is forbidden.