ገለ መጻምድቲ ቆልዑት ክወልዱ ኣይኽእሉን። ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይቲን ቆልዑት ከይወልዱ ዘጸግመሎም ነግር ክህሉ ይኽእል እዩ።

ንስኺን መጻምድትኺን እንተወሓደ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ጥንሲ ክትፈጥሩ ጽዒርኩም ከይተዓወትኩም እንተተሪፍኩም፣ ስለምንታይ ከምኡ ከምዝኾነ ንምፍላጥ ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ምስ ሓፈሻዊ ሓኪምኩም ምርኻብ ቀዳማይ ስጉምቲኹም ክኸውን ኣለዎ።

ኣብ ኖርወይ፣ ንሰብሓዳርን ኣብ ቀዋሚ ርክብ ንዝርከቡ መጻምድቲን ዝወሃብ ናይ ጽግየት ሕክምና ኣሎ; ሰብኣይን ሰበይቲን መጻምድቲ ከምኡድማ ሰበይቲ ንሰበይቲ መጻምድቲ።

ናይ ጽግየት ሕክምና ዓይነታት

መኻንነት እንሕክመሎም ብዙሐት ሕክምናዊ ምርጫታት ኣለዉ። ፍሉይ ስልጠና ዝወሰዱ ዶክተራት ጥራይ እዮም ናይ ጽግየት ሕክምና ክህቡ ዝፍቀደሎም።

ከይተመርዓውኪ እንከለኺ ናይ ጽግየት ሕክምና ክትረኽቢ እትኽእሊ፣ እንድሕር፣

ናይ ጽግየት ሕክምና ኣብ ናይቲ መጻምድቲ (ወዲተባዕታይ) ፍረዘርኢ እዩ ዝካየድ።

እንድሕር

  • እቲ መጻምድትኺ እኹል ፍረዘርኢ እንድሕር ዘይብሉ፣
  • ወይድማ እቲ ናይ ጽግየት ሕክምና ኣብ ናይ መጻምድትኺ ፍረዘርኢ ውጽኢት ከምጽእ እንተዘይክኢሉ፣ ወይድማ
  • ቆልዓ ክወልዳ ዝደልያ ለዝብያን መጻምድቲ (ሰበይቲ ምስ ሰበይቲ)፣

ናይ ካልእ ሰብኣይ ፍረዘርኢ ምጥቃም ይከኣል።

ዘተን ማዕዳን

እቲ ዶክተር ናይ ጽግየት ሕክምና ቅድሚ ምክያዱ፣ ንሳ/ንሱ ነቶም መጻምድቲ ብዛዕባ እቶም ቀጸልቲ ደረጃታት ሕክምናን ስግኣተ-ሓደጋታቶምን ከፍልጦም እዩ።

ዋጋታት

ናይ መኻንነት ምኽንያታት መርመራ ክፍሊታት

መጀመርያ፣ እቲ ዶክተር እቶም መጻምድቲ ክወልዱ ዘይከኣሉሎም ምኽንያታት ይምርምር። እቶም መጻምድቲ ናይዚ ገምጋምን መርመራታትን ስሩዕ ናይ ማዕዳ ክፍሊት ክኸፍሉ እዮም፣ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ክፍሊት ከኣ ብመደብ ሃገራዊ መድሕን ክሽፈን እዩ።

ናይ ጽግየት ሕክምና ዋጋታት

እቲ ዶክተር ኣብቶም ገምጋማትን መርመራታትን ተደሪኹ ኣየናይ ዓይነት ናይ ጽግየት ሕክምና ዝሓሸ ከምዝኾነ ይውስን። ሓደሓደ ግዜ፣ እቲ ዶክተር ነቶም መጻምድቲ ሓገዝቲ ኣፋውስ ክእዝዘሎም ይኽእል እዩ።

እቲ መደብ ሃገራዊ መድሕን ናይዞም ሕክምናታት ወጻኢ ይሽፍን:

  • ሆርሞናዊ ቴራፒ;
  • ዕልቋቕ ብቐጥታ ኣብ ማህጸን ምቕማጥ;
  • ጥንሲ ካብ ማህጸን ወጻኢ (IVF ሕክምና ከምኡድማ ICSI ሕክምና);
  • እቲ ዕሸል ኣብ ማህጸን ቅድሚ ምምዕባሉ ዝግበር ዘርኣዊ መርመራ።

ወጻኢታትክ መታን ክምለሰልካ መሕተቲ ክትመልእ ኣለካ።

እቶም መጻምድቲ ብስፔሻሊስት ዶክተር ሪፈር እንድሕር ተባሂሎም፣ ከምኡድማ ሕክምና እንድሕር ክረኽቡ እንድሕር ተፈቒዱሎም፣ ሰለስተ ናይ ሓደ ቆልዓ ፈተናታት ክሽፈኑሎም ይኽእሉ እዮም።

ብዛዕባ ሕክምና ጽግየት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም