ምስ ክልቲኡ ጾታዊ ወሲባዊ ስሕበት ምህላው

ምስ ሰበኣይን ሰበይቲን ስምዒታዊ ከምኡድማ/ወይድማ ወሲባዊ ስሕበት ዘለዎ።

Bisexuality

Feeling emotionally and/or sexually attracted to both men and women.