ርክብ

መጻምድቲ ሓዲኦም ንሓዲኦም ስምዒት ዘለዎምን ኣብ መንጎኦም ጥቡቕ ርክብ ዘለዎምን ክልተ ሰባት እዮም። 

Relationship

Partners are two people who have feelings for each other and a bond with each other.