የኣደነት ጥዕና ፓስፖርት

እቲ ናይ ኣደነት ጥዕና ፓስፖርት ሰነድ እዩ። ጥንሱት ኣንስቲ ኣብ ናይ ፈለማ ኣጋዊ መርመራ ጥኑሳት ምዃነን ምስተፈልጠ ናይ ኣደነት ጥዕና ፓስፖርት ይወሃባ። እቲ ዶክተር ወይ እታ መሕረሲት በብዛዕባ እቲ ጥንሲን ብዛዕባ እቶም ኣብቲ ናይ ኣደታት ጥዕና ፓስፖርት ዘለዉ ናይ ምክልኻል መርመራታት ኣገዳሲ ሓበሬታ ብቐጻሊ ይጽሕፉ። ጥኑሳት ኣንስቲ ናይ ኣደነት ጥዕና ፓስፖርተን ኩሉግዜ ሒዘናኦ ክንቀሳቐሳ ኣለወን። ሽዕኡ ኣብ ህጹጽ ኩነታት፣ ኩሉ ዘድልየን ሓበሬታ ካብኡ ይረኽባ ማለት እዩ።

Maternal health passport

The maternal health passport is a document. Pregnant women receive the maternal health passport at the first early detection examination. The doctor or the midwife regularly writes all the important information about the pregnancy and the results of the preventive examinations in the maternal health passport. It is important that pregnant women always carry their maternal health passport with them. Then in an emergency, they have all the important information they need.