ርክብ ኩሉግዜ ብፍቕሪ ክጅምር ናይ ግድን አይኮነን። ብተወሳኺ መጀመርያ ኣዕሩኽቲ ክትኮኑ ወይከኣ ኣዕሩኽቲ ኮንኩም ርክብ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ርክብ ቀስብቐስ እናዓበየ ክኸይድ ይኽእል እዩ።

ጽሬት ፍቕሪ ኣብ ናትኩም ደረጃ ዕምቆት ፍቕሪ ዝተደረኸ ኣይኮነን። ኣብቲ ንዓኻን ንመጻምድትኻን ኣብ ርክብ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት እዩ ዝድረኽ፣ ንኣብነት: ኣብ ርክብኩም ምቾት ይስመዓኩም፣ ሓደ ዝገብሩኹም ነገራት ይህልዉኹም፣ ነገራት ብሓባር ትሰርሑ። እዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብን ካብ መጻምድቲ ናብ መጻምድቲን ይፈላለ።

ገለ ሰባት ተፋቒሮም ዘይኮኑ ዝምርዓዉስ ብኻልኦት ጭቡጣት ምኽንያታት እዮም ዝምርዓዉ።