ፍትሕ ብሕጋዊ መንገዲ ሓዳር ዝፈርሰሉ ኣገባብ እዩ። ሕጋዊ ፍትሕ እንተፈጺምካ፣ ድሕሪኡ ምስ ካልእ ሰብ ሓዳር ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ርክብካ ጸገማት እንተልዮምኻ፣ ምስ መጻምድትኻ ወይከኣ ምስ ካልእ እትኣምኖ ሰብ ክትዘራረብ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ናይ ሞያዊ ሓገዝ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ናይ ርክብ ጸገም ንምፍታሕ ግዜ ይወስድ እዩ። እቲ ጸገም ክትጻወርዮ ዘይትኽእሊ እንተኾይኑ፣ ፍትሕ ወይ ምፍልላይ ኣብ ግምት ከተእትዊ ትኽእሊ ኢኺ። 

ፍትሕ ኣብ ህይወት ደቂሰባት ከቢድን ኣዝዩ ሕማቕ ስምዒት ዝፈጥር ግዜን ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ጓሂ፣ ሓዘን፣ ፍርሒን ቁጠዐን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ክፈጥር ይኽእል። ካብዞም ስምዒታት ንምውጻእ ናይ ሞያዊ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል። ንገለ ሰባት ከኣ፣ ፍትሕ ካብ ከቢድ ጸገም ዝወጹሉ ዕረፍቲ ክኸውን ይኽእል እዩ።