• ሰውነት
  • ናይ ጓልኣነስተይቲ ሰውነት
   • ዓይነታት ሰውነት ደቂኣነስትዮ
   • ብግልጺ ዝረኣዩ ናይ ጓልኣነስተይቲ ወሲባዊ ኣካላት
   • ናይ ደቂኣነስትዮ ውሽጣዊ ወሲባዊ ኣካላት
   • ኣጥቧት
   • ግርዲ ድንግልና
   • ክፍለ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት
   • ምትልታል ኣካል ርሕሚ ጓልኣነስተይቲ
  • ናይ ሰብኣይ ሰውነት
   • ዓይነታት ሰውነት ሰብኡት
   • ብግልጺ ዝረኣዩ ናይ ሰብኡት ወሲባዊ ኣካላት
   • ናይ ደቂተባዕትዮ ውሽጣዊ ወሲባዊ ኣካላት
   • ምምንጫው ዕልቋቕ
   • ምኽንሻብ
  • ሰውነትን ስጋዊ ርክብን
   • ሰውነት ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ዝህቦ ግብረመልሲ
   • ስጋዊ ርክብ
   • ጭዋዳታት ጎሎኣዊ ባይታ
  • ጽሬት
   • ናይ ወሲባዊ ኣካላት ጽሬት
   • ጽሬት ኣብ ክፍለ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት
   • ናይ መትሎ ጽሬት
 • ምጣነ ስድራን ጥንሲን
  • መከላኸሊ ጥንሲ
   • መከላኸሊ ጥንሲ እንታይ እዩ?
   • ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ
   • ኮንደም
   • መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና
   • ናይ ደቂኣነስትዮ ኮንደም
   • ዓንኬል ርሕሚ
   • ተጠቃዒ መከላኸሊ ጥንሲ
   • ኣብ ቅልጽም ዝስኳዕ መከላኸሊ ጥንሲ
   • ብመርፍእ ዝወሃብ መከላኸሊ ጥንሲ
   • IUD
   • ዳያፍራም
   • መምከኒ
   • ኣመራርጻ ሜላ መከላኸሊ ጥንሲ
   • ናይ ህጹጽ እዋን መከላኸሊ ጥንሲ
  • ምጥናስ
   • ከመይ ክትጠንሲ ትኽእሊ
   • ክፍለ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት
   • ሰበይቲ ትጸግየሎም መዓልቲታት
   • ብንእሽተይካ ምጥናስ
   • ኣብ ናይ ወለማ እዋን ስጋዊ ርክብ ምጥናስ
   • ኤችኣይቪ እናሃለወኪ ምጥናስ
   • ጥንሲ ክኣብየኪ ዝገብሩ ጸገማት
   • ቆልዓ ናይ ምውላድ ድሌት እንድሕር ዘየለ
   • ናይ ጥንሲ ምልክታት
   • ናይ ጥንሲ ምርመራ
  • ምጥናስ
   • ናይ ጥንሲ ምርመራ
   • ዕቤት ናይቲ ዕሸል
   • ኣብ እዋን ጥንሲ ንገዛእርእስኺ ምሕብሓብ።
   • ሕክምናዊ ክንክን ኣብ እዋን ጥንሲ
   • ረኽሲታት ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ምትሕልላፍ
   • ዘይተሓስበ ጥንሲ ከጋጥም እንከሎ
   • ምብርዓን ጥንሲ
   • ሕርሲ ከምዝቐረበ ዘርእዩ ምልክታት
   • ናይ ጥንሲ ምልክታት
  • ሕርሲ
   • ሕርሲ ከምዝቐረበ ዘርእዩ ምልክታት
   • ዓይነታት ኣወላልዳ
   • ተፍጥሮኣዊ ሕርሲ
   • ከብዲ ቀዲድካ ዝግበር ሕርሲ (መጥባሕታዊ ሕርሲ)
  • ድሕሪ ሕርሲ
   • እቲ ቆልዓ ምስተወልደ ምሕብሓብ
   • እታ ኣደ ድሕሪ ሕርሲ ክግበረላ ዝግባእ ክንክን
   • ቆልዓኺ ጸባ ጡብ ምጥባው
   • ምስ ቆልዓኺ ምቅርራብ
   • ምስ ቆልዓ ምንባር
   • ርክብኩም ድሕሪ ምውላድ ቆልዓ
  • ስጋዊ ርክብ ኣብን ድሕሪን ጥንሲ
   • ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጥንሲ
   • ረኽሲታት ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ምትሕልላፍ
   • ስጋዊ ርክብ ድሕሪ ሕርሲ
  • ብምጥናስኪ ዘይሕጉስቲ ምዃን
   • ዘይተሓስበ ጥንሲ ከጋጥም እንከሎ
   • ምንጻል ጥንሲ
 • ረኽሲታት
  • ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት (STIs)
   • ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት እንታይ እዮም?
   • መንገዲታት መተሓላለፊ በስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ
   • ምክልኻል ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽሲታት
   • ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንተልዩካ ምፍላጥ
   • ናይ ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ምርመራ
   • ናይ ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላከለፉ ረኽሲታት ሕክምና
   • ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንድሕር ተታሒዝካ
   • ዘይተሓከመ ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እንተለኪ
   • ረኽሲታት ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ምትሕልላፍ
  • ኤችኣይቪን ኤይድስን
   • ኤችኣይቪን ኤይድስን እንታይ እዮም?
   • መንገዲታት መተሓላለፊ ኤችኣይቪ
   • ምክልኻል ኤችኣይቪ
   • ኤችኣይቪ እንተልዩካ ምፍላጥ
   • ናይ ኤችኣይቪ ምርመራ
   • ናይ ኤችኣይቪ ሕክምና
   • ምስ ኤችኣይቪ ምንባር
   • ብዘይ ሕክምና ኤችኣይቪ ምንባር
   • ኤችኣይቪ ከምዘለካ ንካልእ ሰብ ምንጋር
   • ኤችኣይቪ እናሃለወኪ ምጥናስ
  • ናይ ርሕሚ ረኽሲታት
  • ኮንደም
   • ኮንደም እንታይ እዩ?
   • ኣጠቓቕማ ኮንደም
 • ወሲባዊነት
  • ስጋዊ ርክብ
   • ስጋዊ ርክብ እንታይ እዩ?
   • ዓይነት ስጋዊ ርክብ
   • ሴጋ
   • ጽቡቕ ስጋዊ ርክብ
   • ወሲቢ ዘጋጥም ወሲባዊ ምትንኻፍ
   • ሽርሙጥና/ንግዲ ስጋዊ ርክብ
  • ሰውነትን ስጋዊ ርክብን
   • ሰውነት ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ዝህቦ ግብረመልሲ
   • ስጋዊ ርክብ
   • ጭዋዳታት ጎሎኣዊ ባይታ
  • ወሲባዊ ፍስሃ
   • ወሲባዊ ፍስሃ እንታይ እዩ?
   • ጥርዘውነ
   • ጽቡቕ ስጋዊ ርክብ
   • ፖርኖግራፊ
   • ስጋዊ ርክብ፣ አልኮልን ዕጸፋርሳትን
  • ድንግልና
   • ድንግልና እንታይ እዩ?
   • ግርዲ ድንግልና
  • ናይ ፈለማ ስጋዊ ርክብ
   • ናይ ፈለማ ስጋዊ ርክብ እንታይ ይመስል?
   • ናይ ፈለማ ስጋዊ ርክብ መዓስ ክግበር ኣለዎ።
   • ኣብ ናይ ወለማ እዋን ስጋዊ ርክብ ምጥናስ
  • ስጋዊ ርክብ ኣብን ድሕሪን ጥንሲ
   • ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጥንሲ
   • ረኽሲታት ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ምትሕልላፍ
   • ስጋዊ ርክብ ድሕሪ ሕርሲ
  • ወሲባዊ ጸገማትን ስክፍታታትን
   • ዓይነታት ወሲባዊ ጸገማት
   • ወሲባዊ ጸገማት ምፍታሕ
 • ርክባትን ስምዒታትን
  • ርክባት
   • ዓይነታት ርክባት
   • ቀዋሚ ርክብ
   • ሓዳር
   • ብሓባር ምንባር
   • ፍትሕ
   • ኣስኮብሊ
   • ናይ ተመሳሳሊ ጾታ ስጋዊ ርክብ
   • ርክብ ምስ ብዙሓት ሰባት
   • መጻምድቲ ምምራጽ
   • ጽቡቕ ርክብ
   • ፍቕሪ ኣብ ርክባት
   • ርክብኩም ድሕሪ ምውላድ ቆልዓ
   • ወሲቢ ዘጋጥም ወሲባዊ ምትንኻፍ
   • ሽርሙጥና/ንግዲ ስጋዊ ርክብ
  • ብዛዕባ ስጋዊ ርክብን ርክባትን ምውጋዕ
   • ምስ መጻምድትኻ ምዝርራብ
   • ምስ ናይ ጥዕና ሞያዊ ምዝርራብ
  • ናይ ርክብ ጸገማትን ስክፍታታትን
   • ዓይነታት ጸገማት ርክባት
   • ምስ ካልእ ሰብ ኣብ ፍቕሪ ምውዳቕ
   • ቅንኢ
   • ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ልሙዳት ተግባራት
   • ናይ መጻምድቲ መጥቃዕቲ
   • ምስ ክብሪ ዝዛመድ መጥቃዕቲ
   • ደረታት ምሕላውን ምኽባርን
   • ጽቡቕ ርክብ
   • ፖርኖግራፊ
  • ሰብኣይን ሰበይቲን
   • ሰብኣይ ምዃንን ሰበይቲ ምዃንን
   • ማዕርነት
   • ምክብባር
   • ምስ ክብሪ ዝዛመድ መጥቃዕቲ
   • ናይ ተመሳሳሊ ጾታ ስጋዊ ርክብ
 • መሰላትን ሕጊን
  • መሰላትኪ
   • ወሲባዊን ናይ ስነወሊድን መሰላት እንታይ እዮም?
   • ናይ መጻምድቲ ምርጫ
   • ሓዳር
   • ፍትሕ
   • ፍቓድ መውሃቢ ዕድመ
   • ምጣነ ስድራን ጥንሲን
   • ምንጻል ጥንሲ
   • ርዕመት
   • ሚስጢራዊነት
   • ስጋዊ ርክብን ጾታዊ ማዕርነትን
   • ኩነታ ኤችኣይቪ
   • ወሲባዊ ዝንባለ
   • ፖርኖግራፊ
   • ሽርሙጥና / ንግዲ ስጋዊ ርክብ
   • ትራንስ ሰባት
   • መከላኸሊ ጥንሲ
   • ናይ ጽግየት ሕክምና
   • ሕክምናዊ ክንክን ናይ ምርካብ መሰል
   • ኣድልዎ
  • መጥቃዕቲ
   • ወሲባዊ መጥቃዕቲ እንታይ እዩ?
   • ምትልታል ኣካል ርሕሚ ጓልኣነስተይቲ
   • ኣብ ሓዳር ወይ ኣበህ ጥቡቕ ርክብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ