እቲ እትደልዮ ዘለኻ ገጽ ክርከብ ኣይከኣለን።

እንታይ ክትገብር ትኽእል?

ንሞያውያን

ብዛዕባ ወሲባዊ ጥዕና ምስ ተሓከምቲን ዓማዊልን ከመይ ትዘራረብ? Zanzu ኣብ ኣገልግሎት ምኽሪን ትምህርቲን ከመይ ክሕግዝ ይኽእል?

ዝያዳ ሓበሬታ ንሞያውያን

ሓገዝ የድልየኩም? ናይ ጥዕና ሞያዊ ርኸብ

ሓገዝ

ብዛዕባና

እቲ Zanzu ዝብል ንድፈ-ሓሳብ ብሰብመዚ ጥዕና ጀርመን (BZgA) ከምኡድማ ብ Sensoa እዩ ተፈጢሩ። እቲ ዳሬክቶሬት ጥዕና ኖርወይ ን Zanzu ኣብ ኖርወይ ከምዝጠቅም ገይሩ ኣዳልዩዎ ኣሎ።

ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባና