کاندوم

پوششی نازک از جنس پلاستیک که مردان از آن برای پوشاندن آلت نعوظ شده خود استفاده می کنند. کاندوم هنگام انزال منی را در خود جمع می کند. کاندوم از بدن در برابر HIV و اکثر بیماری های قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی محافظت می کند و از بارداری ناخواسته جلوگیری می کند (این یک روش جلوگیری است). از هر کاندوم فقط یکبار باید استفاده کنید.

Condom

Covering of thin rubber that a man wears over his erect penis. A condom catches the semen when the man ejaculates. A condom protects against HIV and most STIs, and prevents unwanted pregnancy (it is a method of contraception). You should use a condom only once.