وبسایت zanzu.no توسط سازمان مدیریت سلامت در نروژ مدیریت می شود و محتوای آن بر مبنای صفحه وب آلمانی zanzu.de است.

مدیر این سازمان، یک سازمان اجرایی و مقام حرفه ای است که عملکرد آن تحت نظارت وزارت بهداشت و خدمات مراقبت است. "مدیریت سلامت" باید سلامت شهروندان و جامعه را بهبود ببخشد و خدمات هدفمندی را در بخش ها و سطوح اجرایی مختلف ارائه می کند. این مقام مدیریتی به عنوان یک سازمان اجرایی فعالیت دارد و یک مقام قانونگذار در اعمال قانون در بخش های مربوط به سیاست سلامت است. 

نسخه نروژی Zanzu با همکاری نمایندگان سایر سازمان های اجرایی، ارائه دهندگان خدمات مراقبت از سلامت و سازمان های غیردولتی ارائه شده است.

دامنه "zanzu.no" توسط "Sex og Politikk" به مدیریت سلامت اهدا شده است که یک سازمان غیردولتی است و عملکرد آن با هدف ارتقا و ارائه اطلاعات مربوط به سلامت و حقوق جنسی و تناسلی در نروژ و در سرتاسر جهان است.

محتوای اولیه Zanzu توسط "مرکز فدرال آلمان در امور آموزش سلامت
((Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) و Sensoa ارائه شده است که "مرکز حرفه ای فلمیش در امر سلامت جنسی" است. منابع مالی مورد نیاز توسط صندوق های مالی اتحادیه اروپا و در قالب بخشی از برنامه سلامت اتحادیه اروپا تأمین شده است.

تا به امروز Zanzu به زبان های آلمانی، بلژیکی، هلندی و یک نسخه نروژی در دسترس است. محتواهای موجود در این وبسایت ها کمی با یکدیگر متفاوت هستند تا منعکس کننده حقوق ملی و قوانین موجود در کشورهای مختلف باشند. "مدیریت سلامت نروژ" تنها سازمان مسئول در قبال محتوای سایت نروژی است. 

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس