پرسش های کلی

سؤالات، نظرات و پیشنهادهای مربوط به Zanzu.no را می توانید به این آدرس ارسال کنید:
postmottak@helsedir.no (اطلاعات شخصی یا حساس ارسال نکنید).

عبارت "Zanzu" را در ایمیلتان درج کنید. 

پرسش های مربوط به رسانه

خبرنگاران و ژورنالیست ها می توانند با دفتر مطبوعاتی ما تماس بگیرند.

پرسش های شخصی

اگر سؤال شخصی در مورد موضوعات مطرح شده در این سایت دارید می توانید با یک سرویس مشاوره تماس بگیرید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس