در زیر نمای کلی از سازمان ها و خدمات مختلف ارائه شده است که کمک و مشاوره ارائه می کنند. همچنین می توانید لینک وبسایت های حاوی اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات مختلف را مشاهده کنید.  

شماره های اضطراری

نیاز دارید با کسی صحبت کنید؟

می خواهید با چه کسی تماس بگیرید؟

از کجا می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید؟

اطلاعات کلی و پاسخ به سؤال های معمول

  • Helsenorge.no – اطلاعات بهذاشت و دسترسی به سیستم بهداشتی
  • Ung.no - اطلاعات مربوط به جوانان و پاسخ به سؤالات آنها

اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف