سکس

تمام کارهایی که می تواند باعث تحریک جنسی شما شود. سکس چیزی بیش از آمیزش جنسی است. این همچنین شامل بوسیدن، نوازش و سکس دهانی و چیزهای دیگری می‌شود. شما همچنین می توانید با خود نیز سکس داشته باشید (که استمنا نامیده می شود).

Sex

All acts that can sexually arouse you. Sex is more than sexual intercourse. It also includes kissing, caressing and oral sex, among others. You can also have sex with yourself (this is called masturbation).