Kjønnsidentitet

Kjønnsidentitet er det kjønnet en identifiserer deg som. Stort sett identifiserer man seg enten som kvinne eller mann (eller jente eller gutt). For de fleste er dette det samme kjønnet som de ble tildelt ved fødselen (ciskjønnet). For enkelte passer ikke kjønnsidentiteten så lett inn i kategoriene mann eller kvinne, eller man opplever at kjønnsidentiteten ikke samsvarer med kjønnet man fikk tildelt ved fødselen (transkjønnet eller trans).

Gender identity

Your gender identity is the gender you identify as. Often, one identifies as either woman or man (or girl or boy). For most, this matches the sex they were assigned at birth (cisgendered). For some, the gender identity does easily fit within the categories man or woman, or one experiences that the gender identity does not match the sex one was assigned at birth (transgendered or trans).

Hvordan bruke denne siden?