ጥዕና

ኣብ ከባቢኻ ጽቡቕ ኣካላዊ፣ ኣእምሮኣዊን ማሕበራዊን ስምዒት ክስመዓካ እንከሎ። ጥዕና ካብ ዘይምሕማም ንላዕሊ እዩ።

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.