میله نمونه برداری

دکتر برای شناسایی عفونت های باکتریایی STIs با تکه کوچکی از پنبه یا یک برس کوچک نمونه برداری می کند. میله نمونه برداری برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال می شود.

Swab

A sample taken by the doctor with a small cotton swab or a small brush to detect STIs or bacterial infections. The swab is sent to a lab for analysis.