Bayloojiyaga jinsiga

Jinsiga bayloojikal ahaan ee qofka lasiiyay ee sida xubinta taranka gudaha iyo banaanka, koromoosoonada iyo hormoonada.

Biological sex

A person's biological sex is given by biological traits like external and internal genitalia, chromosomes and hormones.