Płeć biologiczna

Biologiczna płeć człowieka jest określana przez cechy biologiczne, takie jak zewnętrzne i wewnętrzne narządy płciowe, chromosomy i hormony.

Biological sex

A person's biological sex is given by biological traits like external and internal genitalia, chromosomes and hormones.