U hamoodka caruurta (Paedophilia)

Waa in galmo ahaan loogu hamoodo caruurta. Sharcigu wuu mamnuucay. In caruurta galmo lala sameeyaayi waa mamnuuc.

Paedophilia

Feeling sexually attracted to children. It is not forbidden by law. Sex with children is forbidden.