Khasbid

In qof awood loo adeegsado si uu wax u sameeyo, tusaale ahaan iyada oo hanjabaad ama dagaal loo adeegsamayo ama maadaama oo uu saamayn ama awood lagu leeyahay, sida awooda qofka wayni uu ilmaha ku leeyaay.

Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.