اعمال زور

اجبار کردن شخصی به انجام چیزی یا کاری، مثلاً با خشونت یا تهدید یا چون در برابر سایرین نفوذ یا قدرت بیشتری دارید، مثلاً نیروی که یک بزرگسال در مقابل یک کودک دارد.

Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.