مشکلات جنسی

مشکلات در زندگی جنسی، مانند: اختلال نعوظ، عدم تمایل به سکس، درد در طول سکس. مشکلات سکسی می تواند ریشه پزشکی، ذهنی یا رابطه ای داشته باشند. برخی اوقات بیش از یک دلیل برای مشکلات جنسی وجود دارد.

Sexual problems

Problems in your sex life, such as: erectile dysfunction, having no sexual desire and having pain during sex. Sexual problems can have various causes.